לחברים

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), תשמ"ח-1987