לחברים

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014