לחברים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשעג-2013